METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 
-> 37:  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
Detail
Code:  37.0
Description:  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Reference to ISIC Rev. 4:  370

Top