METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 
Detail
Code:  37
Description:  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
This item includes:  Dział ten obejmuje obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków, które służą do zbierania, uzdatniania i odprowadzania ścieków.
This item includes:  This division includes the operation of sewer systems or sewage treatment facilities that collect, treat, and dispose of sewage.
Reference to ISIC Rev. 4:  37

Top