METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
Detail
Code:  10
Description:  Produkcja artykułów spożywczych
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,
- produkcję półwyrobów, które nie są bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.
W efekcie tych działalności powstają również produkty uboczne o różnej wartości użytkowej (np. skóry surowe, makuchy z produkcji olejów roślinnych).
Dział ten obejmuje działalności w wyniku których powstają różnorodne wyroby, np.: mięso, ryby, owoce i warzywa, tłuszcze i oleje, wyroby mleczarskie, produkty przemiału zbóż, karma dla zwierząt, pozostałe artykuły spożywcze.
Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie, np. ubój zwierząt.
This item excludes:  Dział ten nie obejmuje
- przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, np. w restauracjach, sklasyfikowanego w 56.10.
Działalność piekarzy, cukierników, masarzy itp., sprzedających własną produkcję (nawet, jeżeli sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ich własnych sklepach), traktowana jest jako działalność wytwórcza i sklasyfikowana w niniejszym dziale.
Natomiast działalność jednostki, w przypadku, gdy wyrób podlega nieznacznemu przetworzeniu, nieprowadzącemu do jego istotnych zmian sklasyfikowana jest w odpowiednich klasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.
Obróbka odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt, sklasyfikowana jest w odpowiednich klasach grupy 10.9; przetworzenie odpadów żywnościowych i odpadów z produkcji napojów w surowce wtórne, sklasyfikowane jest w odpowiednich klasach grupy 38.3, a ich usuwanie w 38.21.
This item includes:  This division includes the processing of the products of agriculture, forestry and fishing into food for humans or animals, and includes the production of various intermediate products that are not directly food products. The activity often generates associated products of greater or lesser value (for example, hides from slaughtering, or oilcake from oil production).

This division is organised by activities dealing with different kinds of products: meat, fish, fruit and vegetables, fats and oils, milk products, grain mill products, animal feeds and other food products. Production can be carried out for own account, as well as for third parties, as in custom slaughtering.

Some activities are considered manufacturing (for example, those performed in bakeries, pastry shops, and prepared meat shops etc. which sell their own production) even though there is retail sale of the products in the producers' own shop. However, where the processing is minimal and does not lead to a real transformation, the unit is classified to wholesale and retail trade (section G).

Preparation of food for immediate consumption on the premises is classified to division 56 (Food and beverage service activities).

Production of animal feeds from slaughter waste or by-products is classified in 10.9, while processing food and beverage waste into secondary raw material is classified to 38.3, and disposal of food and beverage waste in 38.21.
This item excludes:  This division does not include the preparation of meals for immediate consumption, such as in restaurants.
Reference to ISIC Rev. 4:  10

Top