METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> A:  ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 
Detail
Code:  03
Description:  Rybactwo
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych,
- chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych.
This item also includes:  Dział ten obejmuje także:
- działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).
Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich klasach tego działu.
This item excludes:  Dział ten nie obejmuje:
- przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20,
- budowy i naprawy statków i łódek, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach grupy 30.1 i 33.15,
- działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.
This item includes:  This division includes capture fishery and aquaculture, covering the use of fishery resources from marine, brackish or freshwater environments, with the goal of capturing or gathering fish, crustaceans, molluscs and other marine organisms and products (e.g. aquatic plants, pearls, sponges etc).
This item also includes:  Also included are activities that are normally integrated in the process of production for own account (e.g. seeding oysters for pearl production). Service activities incidental to marine or freshwater fishery or aquaculture are included in the related fishing or aquaculture activities.
This item excludes:  This division does not include building and repairing of ships and boats (30.1, 33.15) and sport or recreational fishing activities (93.19). Processing of fish, crustaceans or molluscs is excluded, whether at land-based plants or on factory ships (10.20).
Reference to ISIC Rev. 4:  03

Top