METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> A:  ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 
Detail
Code:  02
Description:  Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,
- pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych,
- wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),
- urządzanie lasu,
- utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
- działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,
- zagospodarowanie i ochronę lasu,
- przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
- działalność usługową związaną z leśnictwem.
Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.
This item excludes:  Dział ten nie obejmuje:
- dalszej obróbki drewna związanej z jego piłowaniem i heblowaniem, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach działu 16.
This item includes:  This division includes the production of roundwood as well as the extraction and gathering of wild growing non-wood forest products. Besides the production of timber, forestry activities result in products that undergo little processing, such as firewood, charcoal and roundwood used in an unprocessed form (e.g. pit-props, pulpwood etc.). These activities can be carried out in natural or planted forests.
This item excludes:  Excluded is further processing of wood beginning with sawmilling and planing of wood, see division 16.
Reference to ISIC Rev. 4:  02

Top