METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> A:  ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 
Detail
Code:  01
Description:  Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
- chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych,
- rolnictwo ekologiczne,
- uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
- chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych,
Grupa 01.5 Działalność mieszana uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w zrównoważonej wielkości. Grupa ta została utworzona w celu uniknięcia zaklasyfikowania gospodarstw mieszanych w różnych grupowaniach.
This item also includes:  Dział ten obejmuje także:
- pozyskiwanie zwierząt łownych,
- działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.
This item excludes:  Dział ten nie obejmuje:
- przetwórstwa produktów rolnych (odpowiednie klasy działu 10 Produkcja artykułów spożywczych, działu 11 Produkcja napojów oraz 12.00 Produkcja wyrobów tytoniowych), z wyłączeniem przygotowywania ich na rynek pierwotny, sklasyfikowanego w niniejszym dziale,
- robót ziemnych budowlanych wykonywanych na polach, np. orka warstwicowa gruntów rolnych (w celu utworzenia tarasów), drenaż, przygotowanie pól pod uprawę ryżu niełuskanego itp. sklasyfikowanych w odpowiednich klasach Sekcji F Budownictwo,
- sprzedaży produktów rolnych sklasyfikowanych w odpowiednich klasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
This item includes:  This division includes two basic activities, namely the production of crop products and production of animal products, covering also the forms of organic agriculture, the growing of genetically modified crops and the raising of genetically modified animals. This division includes growing of crops in open fields as well in greenhouses.

Group 01.5 (Mixed farming) breaks with the usual principles for identifying main activity. It accepts that many agricultural holdings have reasonably balanced crop and animal production, and that it would be arbitrary to classify them in one category or the other.
This item also includes:  This division also includes service activities incidental to agriculture, as well as hunting, trapping and related activities.
This item excludes:  Agricultural activities exclude any subsequent processing of the agricultural products (classified under divisions 10 and 11 (Manufacture of food products and beverages) and division 12 (Manufacture of tobacco products)), beyond that needed to prepare them for the primary markets. The preparation of products for the primary markets is included here.

The division excludes field construction (e.g. agricultural land terracing, drainage, preparing rice paddies etc.) classified in section F (Construction) and buyers and cooperative associations engaged in the marketing of farm products classified in section G. Also excluded is the landscape care and maintenance, which is classified in class 81.30.
Reference to ISIC Rev. 4:  01

Top