METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  S
Description:  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- działalność organizacji członkowskich,
- naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
- działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
This item includes:  This section (as a residual category) includes the activities of membership organisations, the repair of computers and personal and household goods and a variety of personal service activities not covered elsewhere in the classification.
Reference to ISIC Rev. 4:  S

Top