METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  EDUKACJA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- edukację, która może odbywać się w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość, przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,
- edukację prowadzoną przez różne instytucje na różnych poziomach powszechnego systemu szkolnego, jak również edukację dorosłych i programy walki z analfabetyzmem itp.,
- szkoły wojskowe i akademie wojskowe oraz szkoły więzienne.
Sekcja obejmuje edukację prowadzoną przez szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów.
Na wszystkich poziomach edukacji początkowej, prowadzone jest nauczanie specjalne dla uczniów upośledzonych fizycznie lub umysłowo.
Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w klasie 85.10, na poziomie 1 w klasie 85.20, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich klasach grupy 85.3, na poziomie 4 w klasie 85.41, a na poziomach 5 i 6 w klasie 85.42.
This item also includes:  Sekcja ta obejmuje także :
- pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
- działalność usługową wspomagającą edukację.
This item includes:  This section includes education at any level or for any profession. The instructions may be oral or written and may be provided by radio, television, Internet or via correspondence.

It includes education by the different institutions in the regular school system at its different levels as well as adult education, literacy programmes etc. Also included are military schools and academies, prison schools etc. at their respective levels. The section includes public as well as private education.

For each level of initial education, the classes include special education for physically or mentally handicapped pupils.

The breakdown of the categories in this section is based on the level of education offered as defined by the levels of ISCED 1997. The activities of educational institutions providing courses on ISCED level 0 are classified in 85.10, on ISCED level 1 in 85.20, on ISCED levels 2-3 in group 85.3, on ISCED level 4 in 85.41 and on ISCED level 5-6 in 85.42.
This item also includes:  This section also includes instruction primarily concerned with sport and recreational activities such as tennis or golf and education support activities.
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top