METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  O
Description:  ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,
- działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,
- działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników,
- działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,

Niektóre rodzaje działalności opisane w tej Sekcji mogą być prowadzone przez organy administracji publicznej innej niż rządowa.
W Sekcji O nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład:
- działalność w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęta jest w niniejszej Sekcji, ale proces edukacji mieści się w odpowiednich klasach Sekcji P- Edukacja,
- kierowanie ochroną zdrowia mieści się w niniejszej Sekcji, ale działalność szpitali, włączając szpitale wojskowe i więzienne ujęta jest w odpowiednich klasach Sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
This item also includes:  Sekcja ta obejmuje także działalność związaną z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.
This item includes:  This section includes activities of a governmental nature, normally carried out by the public administration. This includes the enactment and judicial interpretation of laws and their pursuant regulation, as well as the administration of programmes based on them, legislative activities, taxation, national defence, public order and safety, immigration services, foreign affairs and the administration of government programmes.

The legal or institutional status is not, in itself, the determining factor for an activity to belong in this section, rather than the activity being of a nature specified in the previous paragraph. This means that activities classified elsewhere in NACE do not fall under this section, even if carried out by public entities. For example, administration of the school system (i.e. regulations, checks, curricula) falls under this section, but teaching itself does not (see section P), and a prison or military hospital is classified to health (see section Q). Similarly, some activities described in this section may be carried out by non-government units.
This item also includes:  This section also includes compulsory social security activities.
Reference to ISIC Rev. 4:  O

Top