METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  N
Description:  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.
This item includes:  This section includes a variety of activities that support general business operations. These activities differ from those in section M, since their primary purpose is not the transfer of specialised knowledge.
Reference to ISIC Rev. 4:  N

Top