METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej.
This item includes:  This section includes specialised professional, scientific and technical activities. These activities require a high degree of training, and make specialised knowledge and skills available to users.
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top