METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  L
Description:  DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- działalność wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostała działalność usługowa związana z nieruchomościami, taka jak: wycena nieruchomości; działalność ta może być prowadzona na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,

- zarządzanie nieruchomościami.
This item also includes:  Sekcja ta obejmuje także budowę obiektów, na użytek własny lub na wynajem.
This item includes:  This section includes acting as lessors, agents and/or brokers in one or more of the following: selling or buying real estate, rental real estate, providing other real estate services such as appraising real estate or acting as real estate escrow agents. Activities in this section may be carried out on own or leased property and may be done on a fee or contract basis.

This section includes real estate property managers.
This item also includes:  Also included is the building of structures, combined with maintaining ownership or leasing of such structures.
Reference to ISIC Rev. 4:  L

Top