METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  K
Description:  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych,
This item also includes:  Sekcja ta obejmuje także działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.
Reference to ISIC Rev. 4:  K

Top