METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  J
Description:  INFORMACJA I KOMUNIKACJA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Sekcja ta obejmuje:
- działalność wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie klasy działu 58),
- działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie klasy działu 59),
- działalność radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie klasy działu 60),
- telekomunikację (odpowiednie klasy działu 61)
- działalność w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie klasy działu 62),
- pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie klasy działu 63).

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD- ROM.
Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich klasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów.
Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich klasach działu 59. Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich klas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne „na żywo”) z odpowiednich klas działu 60.
Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich klasach działu 61.
Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich klasach działu 61.
This item includes:  This section includes the production and distribution of information and cultural products, the provision of the means to transmit or distribute these products, as well as data or communications, information technology activities and the processing of data and other information service activities.

The main components of this section are publishing activities (division 58), including software publishing, motion picture and sound recording activities (division 59), radio and TV broadcasting and programming activities (division 60), telecommunications activities (division 61), information technology activities (division 62) and other information service activities (division 63).

Publishing includes the acquisition of copyrights for content (information products) and making this content available to the general public by engaging in (or arranging for) the reproduction and distribution of this content in various forms. All the feasible forms of publishing (in print, electronic or audio form, on the Internet, as multimedia products such as CD-ROM reference books etc.) are included in this section.

Activities related to production and distribution of TV programming span divisions 59, 60 and 61, reflecting different stages in this process. Individual components, such as movies, television series etc. are produced by activities in division 59, while the creation of a complete television channel programme, from components produced in division 59 or other components (such as live news programming) is included in division 60. Division 60 also includes the broadcasting of this programme by the producer. The distribution of the complete television programme by third parties, i.e. without any alteration of the content, is included in division 61. This distribution in division 61 can be done through broadcasting, satellite or cable systems.
Reference to ISIC Rev. 4:  J

Top