METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  I
Description:  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.

Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany.
This item excludes:  Sekcja ta nie obejmuje:
- przygotowywania posiłków i napojów nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji C,
- sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach Sekcji G,
- zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji L.
This item includes:  This section includes the provision of short-stay accommodation for visitors and other travellers and the provision of complete meals and drinks fit for immediate consumption. The amount and type of supplementary services provided within this section can vary widely.
This item excludes:  This section excludes the provision of long-term accommodation as primary residences, which is classified in real estate activities (section L). Also excluded is the preparation of food or drinks that are either not fit for immediate consumption or that are sold through independent distribution channels, i.e. through wholesale or retail trade activities. The preparation of these foods is classified in manufacturing (section C).
Reference to ISIC Rev. 4:  I

Top