METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  I
Description:  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.

Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany.
This item excludes:  Sekcja ta nie obejmuje:
- przygotowywania posiłków i napojów nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji C,
- sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach Sekcji G,
- zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji L.
Reference to ISIC Rev. 4:  I

Top