METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  H
Description:  TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
- działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
- wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
- działalność pocztową i kurierską.
This item excludes:  Sekcja ta nie obejmuje:
- wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach grup 33.1,
- budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach działu 42,
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20,
- wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach grup 77.1 i 77.3.
This item includes:  This section includes the provision of passenger or freight transport, whether scheduled or not, by rail, pipeline, road, water or air and associated activities such as terminal and parking facilities, cargo handling, storage etc. Included in this section is the rental of transport equipment with driver or operator. Also included are postal and courier activities.
This item excludes:  This section excludes:
- major repair or alteration of transport equipment, except motor vehicles, see group 33.1
- construction, maintenance and repair of roads, railways, harbours, airfields, see division 42
- maintenance and repair of motor vehicles, see 45.20
- rental of transport equipment without driver or operator, see 77.1, 77.3
Reference to ISIC Rev. 4:  H

Top