METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  G
Description:  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich rodzajów towarów,
- świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów

Sprzedaż hurtowa i detaliczna są końcowymi etapami dystrybucji towarów.

Sprzedaż bez przetwarzania obejmuje czynności podstawowe (lub manipulacyjne) związane
z handlem, np. sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów, mieszanie (łączenie) wyrobów (np. wina lub piasku), butelkowanie (poprzedzone lub nie myciem butelek), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów w celu dystrybucji
w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet mrożonych lub chłodzonych) wyrobów, czyszczenie i suszenie produktów rolnych, przycinanie płyt pilśniowych z włókien drzewnych lub arkuszy metalowych, traktowane jako działalność drugorzędna.

Dział 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane ze sprzedażą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.

Dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, użytkownikom przemysłowym, handlowym, profesjonalnym, korporacjom, instytucjom lub innym hurtownikom; agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży, przy czym mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni.

Dział ten obejmuje także działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, akwizytorów oraz organizacje spółdzielcze i inne organizacje handlowe zaangażowane w handel produktami gospodarki rolnej.

Obejmuje również wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, np. wyrobów farmaceutycznych; przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet.

Większość hurtowników jest prawnymi właścicielami sprzedawanych towarów, ale niektórzy działają jako agenci komisowi lub prowadzą sprzedaż na zlecenie.

Dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne itp.

Rozróżnienie pomiędzy działem 46 a działem 47 określone jest przez rodzaj dominującego klienta.
Sekcja ta obejmuje także :
- naprawy pojazdów samochodowych i motocykli.
This item includes:  This section includes wholesale and retail sale (i.e. sale without transformation) of any type of goods, and rendering services incidental to the sale of merchandise. Wholesaling and retailing are the final steps in the distribution of merchandise. Also included in this section are the repair of motor vehicles and motorcycles.

Sale without transformation is considered to include the usual operations (or manipulations) associated with trade, for example sorting, grading and assembling of goods, mixing (blending) of goods (for example sand), bottling (with or without preceding bottle cleaning), packing, breaking bulk and repacking for distribution in smaller lots, storage (whether or not frozen or chilled).

Division 45 includes all activities related to the sale and repair of motor vehicles and motorcycles, while divisions 46 and 47 include all other sale activities. The distinction between division 46 (wholesale) and division 47 (retail sale) is based on the predominant type of customer.

Wholesale is the resale (sale without transformation) of new and used goods to retailers, business-to-business trade, such as to industrial, commercial, institutional or professional users, or resale to other wholesalers, or involves acting as an agent or broker in buying merchandise for, or selling merchandise to, such persons or companies. The principal types of businesses included are merchant wholesalers, i.e. wholesalers who take title to the goods they sell, such as wholesale merchants or jobbers, industrial distributors, exporters, importers, and cooperative buying associations, sales branches and sales offices (but not retail stores) that are maintained by manufacturing or mining units apart from their plants or mines for the purpose of marketing their products and that do not merely take orders to be filled by direct shipments from the plants or mines. Also included are merchandise and commodity brokers, commission merchants and agents and assemblers, buyers and cooperative associations engaged in the marketing of farm products.

Wholesalers frequently physically assemble, sort and grade goods in large lots, break bulk, repack and redistribute in smaller lots, for example pharmaceuticals; store, refrigerate, deliver and install goods, engage in sales promotion for their customers and label design.

Retailing is the resale (sale without transformation) of new and used goods mainly to the general public for personal or household consumption or utilisation, in shops, department stores, stalls, mail-order houses, door-to-door sales persons, hawkers, consumer cooperatives, auction houses etc. Most retailers take title to the goods they sell, but some act as agents for a principal and sell either on consignment or on a commission basis.
Reference to ISIC Rev. 4:  G

Top