METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  F
Description:  BUDOWNICTWO
This item includes:  Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:
- kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.

Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.
Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji.
This item also includes:  Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Sekcja ta obejmuje budowę:
- kompletnych budynków (odpowiednie klasy działu 41),
- kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie klasy działu 42).

Sekcja ta obejmuje także specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie klasy działu 43).

Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu.

W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży.

Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.
This item excludes:  Jeżeli działania prowadzone w tej sekcji nie są później sprzedawane działalność jest kontynuowana w formie np. (np. wynajmu powierzchni w tych budynkach, produkcja w tych zakładach) to działalność tej jednostki nie będzie klasyfikowana w tej sekcji ale zgodnie z jej działalnością operacyjną, tj. nieruchomości, produkcja itp.
This item includes:  This section includes general construction and specialised construction activities for buildings and civil engineering works. It includes new work, repair, additions and alterations, the erection of prefabricated buildings or structures on the site and also construction of a temporary nature.

General construction is the construction of entire dwellings, office buildings, stores and other public and utility buildings, farm buildings etc., or the construction of civil engineering works such as motorways, streets, bridges, tunnels, railways, airfields, harbours and other water projects, irrigation systems, sewerage systems, industrial facilities, pipelines and electric lines, sports facilities etc.

This work can be carried out on own account or on a fee or contract basis. Portions of the work and sometimes even the whole practical work can be subcontracted out. A unit that carries the overall responsibility for a construction project is classified here.

Also included is the repair of buildings and engineering works.

This section includes the complete construction of buildings (division 41), the complete construction of civil engineering works (division 42), as well as specialised construction activities, if carried out only as a part of the construction process (division 43).

The rental of construction equipment with operator is classified with the specific construction activity carried out with this equipment.
This item also includes:  This section also includes the development of building projects for buildings or civil engineering works by bringing together financial, technical and physical means to realise the construction projects for later sale.
This item excludes:  If these activities are carried out not for later sale of the construction projects, but for their operation (e.g. rental of space in these buildings, manufacturing activities in these plants), the unit would not be classified here, but according to its operational activity, i.e. real estate, manufacturing etc.
Reference to ISIC Rev. 4:  F

Top