METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  D
Description:  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie),
- dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych.
This item also includes:  Sekcja ta obejmuje także :
- wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu,
- dostarczanie pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.
This item excludes:  Sekcja nie obejmuje:
- działalności zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach działów 36 i 37,
- transportu gazu rurociągami przesyłowymi.
This item includes:  This section includes the activity of providing electric power, natural gas, steam, hot water and the like through a permanent infrastructure (network) of lines, mains and pipes. The dimension of the network is not decisive; also included are the distribution of electricity, gas, steam, hot water and the like in industrial parks or residential buildings.

This section therefore includes the operation of electric and gas utilities, which generate, control and distribute electric power or gas.
This item also includes:  Also included is the provision of steam and air-conditioning supply.
This item excludes:  This section excludes the operation of water and sewerage utilities, see 36, 37. This section also excludes the (typically long-distance) transport of gas through pipelines.
Reference to ISIC Rev. 4:  D

Top