METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  C
Description:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
This item includes:  Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą.
Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji.
Jednostki wytwórcze mogą:
- wytwarzać wyroby z materiału własnego,
- zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych,
- posiadać prawa do wyrobu, a zlecać podwykonawcom całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych,
- wytwarzać wyroby jako podwykonawca.
Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych).

Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone.

Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich klasach grupy 22.2.

Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich klasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane.

Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza.

Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich klasach grupy 38.3 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich klasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Jednakże, wytworzenie nowego produktu końcowego, gdy na wejściu procesu produkcyjnego wykorzystywane są odpady (np. produkcja srebra z odpadów taśmy filmowej) jest uważane za działalność wytwórczą (w przeciwieństwie do odzyskiwania surowców wtórnych) i mieści się w odpowiednich klasach niniejszej Sekcji. Natomiast surowce wtórne powstałe w wyniku przetworzenia odpadów, powinny być traktowane jako wyroby pośrednie, a nie jako nowy produkt końcowy.

Specjalistyczne konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń produkcyjnych, zawodowych itp. w przeważającej mierze klasyfikowane są w odpowiednich klasach działu 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Jednakże, naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego klasyfikowana jest w odpowiednich klasach działu 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, a naprawa pojazdów samochodowych mieści się w odpowiednich klasach działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi;; naprawa pojazdów samochodowych.

Specjalistyczny montaż czy instalacja maszyn i urządzeń, sklasyfikowany jest w podklasie 33.20

Uwaga:
Granice pomiędzy działalnością wytwórczą a działalnościami występującymi w innych Sekcjach klasyfikacji mogą być niekiedy niewystarczająco ostre. Działalności klasyfikowane w Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe charakteryzują się przekształceniem surowców i materiałów w nowy wyrób. Określenie, który wyrób jest nowym wyrobem często ma charakter subiektywny.

W rozumieniu niniejszej klasyfikacji poniższe działalności traktowane są jako działalności wytwórcze i mieszczą się w niniejszej Sekcji:
- przetwórstwo świeżych ryb i skorupiaków (np. filetowanie ryb), z wyłączeniem wykonywanego na statkach rybackich, sklasyfikowane w 10.20,
- pasteryzowanie i butelkowanie mleka, sklasyfikowane w 10.51,
- wyprawianie skór, sklasyfikowane w 15.11,
- zabezpieczanie i konserwowanie drewna, sklasyfikowane w 16.10,
- drukowanie i działalności z nim związane, sklasyfikowane w odpowiednich klasach grupy 18.1,
- bieżnikowanie opon, sklasyfikowane w 22.11,
- produkcja suchej mieszanki betonowej, sklasyfikowana w 23.63,
- obróbka elektroniczna, platerowanie, obróbka na gorąco oraz polerowanie metali, sklasyfikowane w 25.61,
- rekonstrukcja lub przebudowa maszyn i urządzeń (np. przebudowa fabryczna silników samochodowych, sklasyfikowana w 29.10).

Sekcja ta nie obejmuje niektórych działalności, które pomimo, że dotyczą procesów przetwórczych sklasyfikowane są w innych Sekcjach niniejszej klasyfikacji, np.:
- przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach działu 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
- wzbogacania produktów rolniczych, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
- wzbogacania rud i pozostałych minerałów, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji B Górnictwo i wydobywanie,
- wznoszenia konstrukcji i działalności wytwórczych prowadzonych na miejscu wznoszenia obiektu budowlanego, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach Sekcji F Budownictwo,
- podziału wyrobów na mniejsze części, partie, włączając pakowanie, przepakowywanie lub butelkowanie wyrobów takich jak: alkohol, produkty chemiczne; sortowania odpadów; mieszania farb na zamówienie klienta; cięcia metalu wg zamówienia klienta; modyfikacji wyrobu, nie będącej produkcją nowego wyrobu sklasyfikowanych w odpowiednich klasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.
This item includes:  This section includes the physical or chemical transformation of materials, substances, or components into new products, although this cannot be used as the single universal criterion for defining manufacturing (see remark on processing of waste below). The materials, substances, or components transformed are raw materials that are products of agriculture, forestry, fishing, mining or quarrying as well as products of other manufacturing activities. Substantial alteration, renovation or reconstruction of goods is generally considered to be manufacturing.

The output of a manufacturing process may be finished in the sense that it is ready for utilisation or consumption, or it may be semi-finished in the sense that it is to become an input for further manufacturing. For example, the output of alumina refining is the input used in the primary production of aluminium; primary aluminium is the input to aluminium wire drawing; and aluminium wire is the input for the manufacture of fabricated wire products.

Manufacture of specialised components and parts of, and accessories and attachments to, machinery and equipment is, as a general rule, classified in the same class as the manufacture of the machinery and equipment for which the parts and accessories are intended. Manufacture of unspecialised components and parts of machinery and equipment, e.g. engines, pistons, electric motors, electrical assemblies, valves, gears, roller bearings, is classified in the appropriate class of manufacturing, without regard to the machinery and equipment in which these items may be included. However, making specialised components and accessories by moulding or extruding plastics materials is included in group 22.2.

Assembly of the component parts of manufactured products is considered manufacturing. This includes the assembly of manufactured products from either self-produced or purchased components.

The recovery of waste, i.e. the processing of waste into secondary raw materials is classified in group 38.3 (Materials recovery). While this may involve physical or chemical transformations, this is not considered to be a part of manufacturing. The primary purpose of these activities is considered to be the treatment or processing of waste and they are therefore classified in Section E (Water supply; sewerage, waste management and remediation activities). However, the manufacture of new final products (as opposed to secondary raw materials) is classified in manufacturing, even if these processes use waste as an input. For example, the production of silver from film waste is considered to be a manufacturing process.

Specialised maintenance and repair of industrial, commercial and similar machinery and equipment is, in general, classified in division 33 (Repair, maintenance and installation of machinery and equipment). However, the repair of computers and personal and household goods is classified in division 95 (Repair of computers and personal and household goods), while the repair of motor vehicles is classified in division 45 (Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles).

The installation of machinery and equipment, when carried out as a specialised activity, is classified in 33.20.

Remark: The boundaries of manufacturing and the other sectors of the classification system can be somewhat blurry. As a general rule, the activities in the manufacturing section involve the transformation of materials into new products. Their output is a new product. However, the definition of what constitutes a new product can be somewhat subjective. As clarification, the following activities are considered manufacturing in NACE:
- fresh fish processing (oyster shucking, fish filleting), not done on a fishing boat (see 10.20)
- milk pasteurising and bottling (see 10.51)
- leather converting (see 15.11)
- wood preserving (see 16.10)
- printing and related activities (see 18.1)
- tyre retreading (see 22.11)
- ready-mixed concrete production (see 23.63)
- electroplating, plating, and metal heat treating (see 25.61)
- rebuilding or remanufacture of machinery (e.g. automobile engines, see 29.10)

Conversely, there are activities that, although sometimes involving transformation processes, are classified in other sections of NACE; in other words, they are not classified as manufacturing. They include:
- logging, classified in section A (Agriculture, forestry and fishing);
- beneficiating of agricultural products, classified in section A (Agriculture, forestry and fishing);
- preparation of food for immediate consumption on the premises is classified to division 56 (Food and beverage service activities);
- beneficiating of ores and other minerals, classified in section B (Mining and quarrying);
- construction of structures and fabricating operations performed at the site of construction, classified in section F (Construction);
- activities of breaking bulk and redistribution in smaller lots, including packaging, repackaging, or bottling products, such as liquors or chemicals; sorting of scrap; mixing paints to customer order; and cutting metals to customer order; treatment not resulting into a different good is classified to section G (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles).
Reference to ISIC Rev. 4:  C

Top