METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  B
Description:  GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),
- działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego. Czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia,
- magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.
Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej kopaliny.
Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia.
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich klasach działu 09.
This item excludes:  Sekcja ta nie obejmuje:
- rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07,
- działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach grupy 23.9,
- przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji C,
- przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji F.
This item includes:  Mining and quarrying include the extraction of minerals occurring naturally as solids (coal and ores), liquids (petroleum) or gases (natural gas). Extraction can be achieved by different methods such as underground or surface mining, well operation, seabed mining etc.

This section includes supplementary activities aimed at preparing the crude materials for marketing, for example, crushing, grinding, cleaning, drying, sorting, concentrating ores, liquefaction of natural gas and agglomeration of solid fuels. These operations are often accomplished by the units that extracted the resource and/or others located nearby.

Mining activities are classified into divisions, groups and classes on the basis of the principal mineral produced. Divisions 05, 06 are concerned with mining and quarrying of fossil fuels (coal, lignite, petroleum, gas); divisions 07, 08 concern metal ores, various minerals and quarry products.

Some of the technical operations of this section, particularly related to the extraction of hydrocarbons, may also be carried out for third parties by specialised units as an industrial service which is reflected in division 09.
This item excludes:  This section excludes:
- processing of the extracted materials, see section C (Manufacturing)
- usage of the extracted materials without a further transformation for construction purposes, see section F (Construction)
- bottling of natural spring and mineral waters at springs and wells, see 11.07
- crushing, grinding or otherwise treating certain earths, rocks and minerals not carried on in conjunction with mining and quarrying, see 23.9
Reference to ISIC Rev. 4:  B

Top