METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> P:  EDUKAZZJONI 
-> 85:  Edukazzjoni 
Detail
Code:  85.5
Description:  Edukazzjoni oħra
Reference to ISIC Rev. 4:  854

Top