METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA 
Detail
Code:  36
Description:  Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
This item includes:  This division includes the collection, treatment and distribution of water for domestic and industrial needs. Collection of water from various sources, as well as distribution by various means is included.
Reference to ISIC Rev. 4:  36

Top