METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  U
Description:  ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA
Reference to ISIC Rev. 4:  U

Top