METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  33
Description:  Popravak i instaliranje strojeva i opreme
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje specijalizirane popravke proizvoda proizvedenih u proizvodnom sektoru radi dovođenja strojeva, opreme i proizvoda u radno stanje. Ovdje je uključeno redovito i rutinsko održavanje (tj. servisiranje) da bi se osigurala učinkovitost strojeva te spriječili mogući kvarovi i nepotrebni popravci.
Ovaj odjeljak uključuje samo specijalizirane popravke i djelatnosti održavanja. Veći dio popravaka obavljaju sami proizvođači strojeva, opreme i ostalih proizvoda, pri čemu je razvrstavanje jedinica koje obavljaju djelatnosti i proizvodnje i popravka učinjeno prema načelu dodane vrijednosti. Često će jedinice koje obavljaju obje djelatnosti biti razvrstane u proizvodnju dobara odnosno područje prerađivačke industrije. Isto načelo primjenjuje se u slučaju kada se kombiniraju djelatnosti trgovine i popravka.
Rekonstrukcija ili daljnja obrada strojeva i opreme također se smatra prerađivačkom industrijom, a uključena je u ostalim odjeljcima ovog područja.
Popravak i održavanje predmeta koji se koriste kao kapitalna dobra i ona koja se koriste kao potrošačka dobra razvrstavaju se u popravak i održavanje dobara za kućanstva (npr. popravak uredskog namještaja i namještaja za kućanstva, vidi 95.24).
U ovaj odjeljak također je uključena specijalizirana instalacija strojeva. Ipak, instaliranje opreme koja čini sastavni dio objekta ili sličnih struktura kao što je instaliranje električnih žica za dizala ili instaliranje sustava za klimatizaciju, razvrstava se u građevinarstvo.
This item excludes:  Ovaj odjeljak isključuje:
- čišćenje industrijskih strojeva, vidi 81.22
- popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme, vidi 95.1
- popravak i održavanje kućanskih proizvoda, vidi 95.2
This item includes:  This division includes the specialised repair of goods produced in the manufacturing sector with the aim to restore machinery, equipment and other products to working order. The provision of general or routine maintenance (i.e. servicing) on such products to ensure they work efficiently and to prevent breakdown and unnecessary repairs is included.

This division does only include specialised repair and maintenance activities. A substantial amount of repair is also done by manufacturers of machinery, equipment and other goods, in which case the classification of units engaged in these repair and manufacturing activities is done according to the value-added principle which would often assign these combined activities to the manufacture of the good. The same principle is applied for combined trade and repair.

The rebuilding or remanufacture of machinery and equipment is considered a manufacturing activity and included in other divisions of this section.

Repair and maintenance of goods that are utilised as capital goods as well as consumer goods is typically classified as repair and maintenance of household goods (e.g. office and household furniture repair, see 95.24).
This item also includes:  Also included in this division is the specialised installation of machinery. However, the installation of equipment that forms an integral part of buildings or similar structures, such as installation of electrical wiring, installation of escalators or installation of air-conditioning systems, is classified as construction.
This item excludes:  This division excludes:
- cleaning of industrial machinery, see 81.22
- repair and maintenance of computers and communications equipment, see 95.1
- repair and maintenance of household goods, see 95.2
Reference to ISIC Rev. 4:  33

Top