METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  31
Description:  Proizvodnja namještaja
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju namještaja i pripadajućih proizvoda od bilo kojeg materijala osim kamena, betona i keramike. Procesi koji se koriste u proizvodnji namještaja jesu standardne metode za oblikovanje materijala i spajanje komponenata, uključujući rezanje, modeliranje i lameliranje. Dizajn proizvoda te estetska i funkcionalna kvaliteta važan su aspekt proizvodnog procesa.
Neki procesi koji se koriste u proizvodnji namještaja slični su procesima koji se koriste u ostalim segmentima proizvodnje. Na primjer, rezanje i sastavljanje pojavljuju se u proizvodnji drvenih greda, a razvrstavaju se u odjeljku 16 (Proizvodnja drva i proizvoda od drva). Ipak, višestruki procesi razlikuju proizvodnju drvenog namještaja i proizvodnju proizvoda od drva. Slično, proizvodnja metalnog namještaja koristi se tehnikama istovjetnima onima u proizvodnji kružno oblikovanih proizvoda klasificiranih u odjeljku 25 (Proizvodnja proizvoda od metala). Proces oblikovanja namještaja od plastike sličan je oblikovanju ostalih proizvoda od plastike. Međutim proizvodnja namještaja od plastike ima tendenciju postati specijalizirana djelatnost.
This item includes:  This division includes the manufacture of furniture and related products of any material except stone, concrete and ceramic. The processes used in the manufacture of furniture are standard methods of forming materials and assembling components, including cutting, moulding and laminating. The design of the article, for both aesthetic and functional qualities, is an important aspect of the production process.

Some of the processes used in furniture manufacturing are similar to processes that are used in other segments of manufacturing. For example, cutting and assembly occurs in the production of wood trusses that are classified in division 16 (Manufacture of wood and wood products). However, the multiple processes distinguish wood furniture manufacturing from wood product manufacturing. Similarly, metal furniture manufacturing uses techniques that are also employed in the manufacture of roll-formed products classified in division 25 (Manufacture of fabricated metal products). The moulding process for plastics furniture is similar to the moulding of other plastics products. However, the manufacture of plastics furniture tends to be a specialised activity.
Reference to ISIC Rev. 4:  31

Top