METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  B
Description:  RUDARSTVO I VAĐENJE
This item includes:  Ovo područje uključuje vađenje minerala, koji se u prirodi nalaze kao kruti (ugljen i rude), tekući (nafta) ili plinoviti (prirodni plin). Vađenje se može obavljati podzemnim i površinskim kopom, bušenjem, podmorskim kopom itd.
Ovo područje uključuje i dodatne djelatnosti potrebne za transport i tržište mineralnih proizvoda, npr.: lomljenje, drobljenje, mljevenje, čišćenje, sušenje, razvrstavanje, koncentriranje ruda, ukapljivanje prirodnoga plina i briketiranje krutih goriva. Te djelatnosti često obavljaju jedinice za vađenje resursa i/ili druge koje su smještene u blizini.
Rudarske djelatnosti razvrstavaju se u odjeljke, skupine i razrede na osnovi glavnoga proizvedenog minerala. Odjeljci 05 i 06 odnose se na vađenje fosilnih goriva (ugljena, lignita, nafte, plina); odjeljci 07 i 08 odnose se na vađenje metalnih ruda, različitih minerala i proizvoda kamenoloma.
Neke tehničke djelatnosti u ovom području, posebno one koje se odnose na vađenje ugljikovodika, mogu obavljati specijalizirane jedinice za treće osobe kao industrijske usluge koje su prikazane u odjeljku 09.
This item excludes:  Ovo područje isključuje:
- preradu izvađenih sirovina, vidi područje C (Prerađivačka industrija)
- korištenje izvađenih sirovina, bez daljnje transformacije za potrebe građevinarstva, vidi područje F (Građevinarstvo)
- punjenje u boce prirodne izvorske i mineralne vode s izvora i zdenaca, vidi 11.07
- lomljenje, drobljenje i drugu obradu nekih vrsta zemlje, kamena i minerala koja nije povezana s rudarstvom i vađenjem, vidi 23.9
This item includes:  Mining and quarrying include the extraction of minerals occurring naturally as solids (coal and ores), liquids (petroleum) or gases (natural gas). Extraction can be achieved by different methods such as underground or surface mining, well operation, seabed mining etc.

This section includes supplementary activities aimed at preparing the crude materials for marketing, for example, crushing, grinding, cleaning, drying, sorting, concentrating ores, liquefaction of natural gas and agglomeration of solid fuels. These operations are often accomplished by the units that extracted the resource and/or others located nearby.

Mining activities are classified into divisions, groups and classes on the basis of the principal mineral produced. Divisions 05, 06 are concerned with mining and quarrying of fossil fuels (coal, lignite, petroleum, gas); divisions 07, 08 concern metal ores, various minerals and quarry products.

Some of the technical operations of this section, particularly related to the extraction of hydrocarbons, may also be carried out for third parties by specialised units as an industrial service which is reflected in division 09.
This item excludes:  This section excludes:
- processing of the extracted materials, see section C (Manufacturing)
- usage of the extracted materials without a further transformation for construction purposes, see section F (Construction)
- bottling of natural spring and mineral waters at springs and wells, see 11.07
- crushing, grinding or otherwise treating certain earths, rocks and minerals not carried on in conjunction with mining and quarrying, see 23.9
Reference to ISIC Rev. 4:  B

Top