METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 
Detail
Code:  37
Description:  Činnosti související s odpadními vodami
This item includes:  Tento oddíl zahrnuje provoz kanalizačních sítí nebo čističek odpadních vod za účelem shromažďování, úpravy a odstraňování odpadních vod.
This item includes:  This division includes the operation of sewer systems or sewage treatment facilities that collect, treat, and dispose of sewage.
Reference to ISIC Rev. 4:  37

Top