METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> N:  АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Detail
Code:  80
Description:  Дейности по охрана и разследване
This item includes:  Този раздел включва дейности, свързани с осигуряване на сигурност и безопасност като услуги по разследване и издирване, лична охрана и физическа охрана на обекти, събиране и доставка на пари и други ценни пратки с помощта на охранителен персонал и технически средства, с цел осигуряване на защита по време на транспортиране. Разделът включва и експлоатация на електронни охранителни известителни системи, като дейността се състои главно в дистанционно наблюдение (видеонаблюдение) и проверка на сигналите. Често обаче дейността включва и услуги по продажба, изграждане и поддържане на такива системи. Ако последните дейности се изпълняват самостоятелно, те се изключват от този раздел и се класифицират съответно в търговия на дребно, строителство и т.н.
This item includes:  This division includes security-related services such as: investigation and detective services; guard and patrol services; picking up and delivering money, receipts, or other valuable items with personnel and equipment to protect such properties while in transit; operation of electronic security alarm systems, such as burglar and fire alarms, where the activity focuses on remote monitoring these systems, but often involves also sale, installation and repair services. If the latter components are provided separate, they are excluded from this division and classified in retail sale, construction etc.
Reference to ISIC Rev. 4:  80

Top