METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  N
Description:  АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
This item includes:  Този сектор включва разнообразни дейности, които подпомагат или поддържат функционирането на стопанската дейност, т.е. дейности, обичайни или общи за различни стопански единици. За разлика от включените в сектор M дейности, основната им цел не е предаване или прехвърляне на специализирани знания, а спомагателно обслужване.
This item includes:  This section includes a variety of activities that support general business operations. These activities differ from those in section M, since their primary purpose is not the transfer of specialised knowledge.
Reference to ISIC Rev. 4:  N

Top