METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> M:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
-> 75:  Ветеринарномедицинска дейност 
-> 75.0:  Ветеринарномедицинска дейност 
Detail
Code:  75.00
Description:  Ветеринарномедицинска дейност
This item includes:  - дейности по опазване здравето на селскостопанските животни
- дейности по опазване здравето на домашните любимци
This item also includes:  - дейности на ветеринарни асистенти и друг помощен ветеринарен персонал
- клинична патология и други диагностични дейности, отнасящи се до животните
- превоз на животни във връзка с ветеринарна помощ
This item excludes:  - подслоняване и изхранване на селскостопански животни във ферми без здравни грижи - 01.62
- стрижене на овце - 01.62
- тестване и изследване на състоянието на стадата - 01.62
- изкуствено осеменяване - 01.62
- подслоняване на домашни любимци без здравни грижи - 96.09
Reference to ISIC Rev. 4:  7500

Top