METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> M:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Detail
Code:  69
Description:  Юридически и счетоводни дейности
This item includes:  Този раздел включва правно представителство на една от заинтересованите страни пред съдилища или други съдебни органи, извършвани от адвокати, членове на адвокатската колегия или под техния надзор, като консултации и представителство в граждански дела, консултации и представителство в наказателни дела, консултации и представителство във връзка с трудови спорове.
This item also includes:  - изготвяне на юридически документи като документи във връзка с учредяване, регистриране на дружества и компании, споразумения за съдружие, патентно и авторско право, изготвяне на нотариални актове, завещания, пълномощни, търговски договори, брачни догово
Reference to ISIC Rev. 4:  69

Top