METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> M:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Detail
Code:  72
Description:  Научноизследователска и развойна дейност
This item includes:  Този раздел включва три типа изследвания и разработки:
- фундаментални изследвания:
• експериментални или теоретични изследвания, водещи до нови знания за фундаменталната същност на явления и поддаващи се на наблюдение факти, без непосредствено предстоящо използване или приложение
- приложни изследвания:
• първично проучване, водещо до нови знания, насочени главно към специфична практическа цел или обект
- експериментални разработки:
• системна работа, използваща съществуващите вече знания, получени от изследвания и/или практически опит, насочена към производство на нови материали, продукти и устройства, към въвеждане на нови методи, системи и услуги и към усъвършенстване на съществуващите
Научноизследователската и развойна дейност в този раздел се разделя в две категории: в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки; в областта на обществените и хуманитарните науки.
This item excludes:  - проучване на пазари - 73.20
Reference to ISIC Rev. 4:  72

Top