METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> K:  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
-> 64:  Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 
-> 64.2:  Дейност на холдингови дружества 
Detail
Code:  64.20
Description:  Дейност на холдингови дружества
This item includes:  - дейности на холдингови дружества, които притежават активи (контролния пакет от акции/дялове) на група от дъщерни дружества. Основна дейност на холдинговото дружество е притежаване на собственоста на групата. Тези холдингови дружества не предоставят никакви услуги на други предприятия, чиито акции/дялове притежават, т.е. те не ръководят или управляват други единици.
This item excludes:  - дейности, свързани с управлението на дружеството или предприятието, стратегическо или организационно планиране и вземане на решения в тези дружества - 70.10
Reference to ISIC Rev. 4:  6420

Top