METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> K:  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
-> 64:  Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 
-> 64.2:  Дейност на холдингови дружества 
Detail
Code:  64.20
Description:  Дейност на холдингови дружества
This item includes:  - дейности на холдингови дружества, които притежават активи (контролния пакет от акции/дялове) на група от дъщерни дружества. Основна дейност на холдинговото дружество е притежаване на собственоста на групата. Тези холдингови дружества не предоставят никакви услуги на други предприятия, чиито акции/дялове притежават, т.е. те не ръководят или управляват други единици.
This item excludes:  - дейности, свързани с управлението на дружеството или предприятието, стратегическо или организационно планиране и вземане на решения в тези дружества - 70.10
This item includes:  This class includes the activities of holding companies, i.e. units that hold the assets (owning controlling-levels of equity) of a group of subsidiary corporations and whose principal activity is owning the group. The holding companies in this class do not provide any other service to the businesses in which the equity is held, i.e. they do not administer or manage other units.
This item excludes:  This class excludes:
- active management of companies and enterprises, strategic planning and decision making of the company, see 70.10
Reference to ISIC Rev. 4:  6420

Top