METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> K:  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
-> 64:  Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 
Detail
Code:  64.1
Description:  Парично посредничество
This item includes:  - привличане на парични средства под формата на прехвърляеми депозити и/или близки заместители на депозити, т.е. парични средства с фиксирана стойност, определяна на дневна база, осъществявано от финансови институции, и с изключение на централната банка, привличани от нефинансови източници.
Reference to ISIC Rev. 4:  641

Top