METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> J:  СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 
Detail
Code:  58
Description:  Издателска дейност
This item includes:  Този раздел включва дейности по издаване на книги и други непериодични издания (брошури, проспекти, речници, енциклопедии, атласи, карти и схеми); издаване на вестници, списания и други периодични издания, указатели, адресни списъци и друга издателска дейност, вкл. издаване на програмни продукти. Издателят придобива авторските права върху информационното съдържание на издавания продукт и го прави достъпно за широката публика посредством възпроизвеждане и разпространение. В този раздел са включени всички възможни форми на издателската дейност (печатна, електронна или аудио форма, в Интернет, мултимедийни продукти – например CD-ROM справочници), с изключение на създаване на филмови и звукозаписни оригинали.
This item excludes:  - производство на кино- и видео филми, телевизионни сериали - раздел 59
- създаване на звукозаписни оригинали - раздел 59
- печатане на вестници, други издания и печатни продукти - 18.11, 18.12
- възпроизвеждане на записани носители - 18.20
This item includes:  This division includes the publishing of books, brochures, leaflets, dictionaries, encyclopaedias, atlases, maps and charts; publishing of newspapers, journals and periodicals; directory and mailing list and other publishing, as well as software publishing.

Publishing includes the acquisition of copyrights to content (information products) and making this content available to the general public by engaging in (or arranging for) the reproduction and distribution of this content in various forms. All the feasible forms of publishing (in print, electronic or audio form, on the Internet, as multimedia products such as CD-ROM reference books etc.), except publishing of motion pictures, are included in this division.
This item excludes:  This division excludes the publishing of motion pictures, video tapes and movies on DVD or similar media (division 59) and the production of master copies for records or audio material (division 59). Also excluded is printing (see 18.11, 18.12) and the mass reproduction of recorded media (see 18.20).
Reference to ISIC Rev. 4:  58

Top