METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> H:  ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 
Detail
Code:  49
Description:  Сухопътен транспорт
This item includes:  превоз на пътници и товари с автомобилен и железопътен транспорт, както и пренос на продукти с тръбопроводен транспорт.
Reference to ISIC Rev. 4:  49

Top