METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> E:  ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
-> 37:  Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 
Detail
Code:  37.0
Description:  Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Reference to ISIC Rev. 4:  370

Top