METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  E
Description:  ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
This item includes:  дейности, свързани с управление на различни видове отпадъци, производствени или битови (тяхното събиране, обработване, обезвреждане и крайно отстраняване), както и възстановителни дейности на местата, където са възникнали замърсявания. Резултатът от третирането на отпадъците или отпадъчните води може да бъде както тяхното обезвреждане, така и повторното превръщане на отпадъците в суровини за различни производствени процеси.
Дейностите, свързани с доставяне на води също са разположени в този сектор, заедно с управлението на отпадъчните води, тъй като тези дейности са взаимно свързани и често се извършват от едни и същи предприятия за водоснабдителни и канализационни услуги.
Reference to ISIC Rev. 4:  E

Top