METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  E
Description:  ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
This item includes:  дейности, свързани с управление на различни видове отпадъци, производствени или битови (тяхното събиране, обработване, обезвреждане и крайно отстраняване), както и възстановителни дейности на местата, където са възникнали замърсявания. Резултатът от третирането на отпадъците или отпадъчните води може да бъде както тяхното обезвреждане, така и повторното превръщане на отпадъците в суровини за различни производствени процеси.
Дейностите, свързани с доставяне на води също са разположени в този сектор, заедно с управлението на отпадъчните води, тъй като тези дейности са взаимно свързани и често се извършват от едни и същи предприятия за водоснабдителни и канализационни услуги.
This item includes:  This section includes activities related to the management (including collection, treatment and disposal) of various forms of waste, such as solid or non-solid industrial or household waste, as well as contaminated sites. The output of the waste or sewage treatment process can either be disposed of or become an input into other production processes.
This item also includes:  Activities of water supply are also grouped in this section, since they are often carried out in connection with, or by units also engaged in, the treatment of sewage.
Reference to ISIC Rev. 4:  E

Top