METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> D:  ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 
-> 35:  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 
Detail
Code:  35.1
Description:  Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
This item includes:  производство на електрическа енергия, пренос по електроразпределителната мрежа до разпределителните центрове и от тях - до крайните потребители.
This item includes:  This group includes the generation of bulk electric power, transmission from generating facilities to distribution centres and distribution to end users.
Reference to ISIC Rev. 4:  351

Top