METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> C:  ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 
Detail
Code:  20
Description:  Производство на химични продукти
Reference to ISIC Rev. 4:  20

Top