METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> B:  ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
Detail
Code:  07
Description:  Добив на метални руди
This item includes:  подземен или открит добив на метални руди. Включва също операции по сортиране и обогатяване на рудата като раздробяване, смилане, промиване, изсушаване, синтероване, калциниране или извличане на концентрат, гравитационна сепарация или флотация.
This item excludes:  - пържене на железни пирити - 20.13
- експлоатация на доменни пещи - раздел 24
- производство на алуминиев оксид - 24.42
Reference to ISIC Rev. 4:  07

Top