METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> B:  ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
Detail
Code:  07
Description:  Добив на метални руди
This item includes:  подземен или открит добив на метални руди. Включва също операции по сортиране и обогатяване на рудата като раздробяване, смилане, промиване, изсушаване, синтероване, калциниране или извличане на концентрат, гравитационна сепарация или флотация.
This item excludes:  - пържене на железни пирити - 20.13
- експлоатация на доменни пещи - раздел 24
- производство на алуминиев оксид - 24.42
This item includes:  This division includes mining for metallic minerals (ores), performed through underground or open-cast extraction, seabed mining etc.
This item also includes:  This division also includes:
- ore dressing and beneficiating operations, such as crushing, grinding, washing, drying, sintering, calcining or leaching ore, gravity separation or flotation operations
This item excludes:  This division excludes:
- roasting of iron pyrites, see 20.13
- production of aluminium oxide, see 24.42
- operation of blast furnaces, see division 24
Reference to ISIC Rev. 4:  07

Top