METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XXI
Description:  XXI. TRIEDA  - UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI
Self-explanatory texts in English:  WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES
Self-explanatory texts in French:  OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
Self-explanatory texts in German:  KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND ANTIQUITÄTEN

Top