METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


Detail
Code:  XVI
Description:  XVI. TRIEDA  - STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU

Top