METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)


-> РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ  XI 
-> ГЛАВА 52 - ПАМУК  52 
Detail
Code:  5203 00 00
Description:  Памук, кардиран или пениран
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top