Skip to main content
Europeiska socialfonden+

ESF+ i praktiken

I det här avsnittet finns praktisk information för organisationer som har till uppgift att genomföra ESF+, till exempel ansvariga myndigheter och genomförandeorgan.

Förenklade kostnadsalternativ

Förenklade kostnadsalternativ är ett viktigt verktyg för resultatinriktning och förenkling – ett strategiskt mål för både kommissionen och medlemsländerna.

Den största fördelen med förenklade kostnadsalternativ är att man inte längre behöver dokumentera varje euro av de medfinansierade utgifterna. De minskar också avsevärt den administrativa bördan för både förvaltningsmyndigheter och bidragsmottagare och gör det möjligt för förvaltningarna att flytta fokus från insamling och kontroll av ekonomisk dokumentation till arbete med att nå politiska mål.

Information om användningen av de förenklade kostnadsalternativen och om gemensamma handlingsplaner (relevanta under den föregående programperioden 2014–2020) finns på sidan med vägledning.

Finansieringsinstrument

Finansieringsinstrument som samfinansieras av Europeiska socialfonden+ är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och kompetensutveckling för att främja målen för sysselsättning och social inkludering i EU.

Ett finansieringsinstrument kan definieras som en kapitalinvestering, ett lån, en garanti eller någon annan form av riskdelande finansieringsarrangemang. Enligt de nya förordningarna om ESI-fonderna är det tillåtet att använda finansieringsinstrument som ett sätt att genomföra ESF+-aktiviteter. De kan bidra till att nå en rad utvecklingsmål och gynna ett brett spektrum av mottagare – och medlen kan dessutom komma att användas igen för ytterligare investeringar.

På webbportalen fi-compass finns ett brett utbud av resurser för medlemsländerna, förvaltningsmyndigheter, finansinstitut, projektledare och andra aktörer. Där finns också information om användningen av finansieringsinstrument inom de olika ESI-fonderna.