Skip to main content
European Social Fund Plus

Czym jest zarządzanie bezpośrednie?

W przeciwieństwie do drugiego z komponentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) większą częścią komponentu „Zatrudnienie i innowacje społeczne” (EaSI) zarządzają służby Komisji Europejskiej. Zarządzanie bezpośrednie oznacza, że Komisja Europejska publikuje zaproszenia do składania wniosków, aby przyznać dotacje na projekty, a także zaproszenia do składania ofert, aby udzielić zamówień na usługi lub dostawy. Komisja może również przyznawać nagrody. Organizacje międzynarodowe realizują niewielką część programu w ramach zarządzania pośredniego.

Działania opisuje się w rocznych programach prac, opracowywanych po konsultacjach z państwami członkowskimi UE i zainteresowanymi stronami, w tym z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Techniczna Grupa Robocza EaSI w ramach Komitetu EFS+ składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich oraz z Komisji Europejskiej. Grupa ta omawia wdrażanie komponentu EaSI, w szczególności jego programów prac. Więcej informacji na temat Technicznej Grupy Roboczej EaSI można znaleźć na stronie EaSI w Twoim kraju.

 Roczne programy prac EaSI można znaleźć tutaj.

Czym są dotacje i przetargi?

Dotacja to wkład finansowy przeznaczony na wsparcie projektów lub organizacji, które sprzyjają interesom UE lub pomagają we wdrażaniu programu lub polityki UE. Dotacje przyznaje się w drodze zaproszeń do składania wniosków, chyba że beneficjent jest jedynym podmiotem, który może wykonać dane działanie. Takie wyjątki pojawiają się we wspomnianych wcześniej programach prac.

Zaproszenia do składania wniosków publikuje się na portalu o finansowaniu i przetargach.

Zamówienia publiczne są wykorzystywane przez Komisję do zakupu usług i uzyskania dostaw niezbędnych do realizacji programu, w tym głównie usług intelektualnych (sprawozdania statystyczne lub sprawozdania z audytu, prace konsultacyjne, materiały komunikacyjne, tłumaczenia itp.).

Przetargi ogłaszane w ramach EaSI publikuje się tutaj, a duże zamówienia publikuje się także w suplemencie do Dziennika Urzędowego UE oraz na platformie e-zamówień instytucji Unii: TED (Tenders Electronic Daily – elektroniczny biuletyn zamówień publicznych).

Kto może wziąć udział?

Przetargi rozstrzyga się zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych opracowanymi przez Światową Organizację Handlu. Dostęp jest otwarty dla wszystkich podmiotów mających siedzibę w państwach członkowskich i krajach trzecich objętych umową międzynarodową lub dwustronną.

Jeśli chodzi o dotacje, udział w zaproszeniach do składania wniosków w ramach EaSI jest otwarty dla osób i organizacji z następujących krajów:

  • państwa członkowskie UE (oraz ich kraje i terytoria zamorskie)
  • kraje EOG, zgodnie z Porozumieniem EOG
  • kraje przystępujące do UE, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące, zgodnie z zawartymi z nimi umowami ramowymi
  • kraje trzecie, które podpisały porozumienie o uczestnictwie w komponencie, i kraje trzecie wymienione w programie prac EaSI, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia celów działania. W tym przypadku organizacje mające siedzibę w takim kraju spoza UE powinny jednak zasadniczo ponosić koszty swojego uczestnictwa.

EaSI jest również otwarty dla każdego podmiotu prawnego utworzonego na mocy prawa Unii i każdej organizacji międzynarodowej.