Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

ΕΚΤ+ σε σύμπραξη

Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν το ΕΚΤ+ για να αντιμετωπίσουν την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19. Το Ταμείο θα στηρίξει την πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη της ΕΕ από την κρίση, προωθώντας τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας, δεξιότητες και υπηρεσίες.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ (98,5 δισ. ευρώ επί συνόλου άνω των 99 δισ. ευρώ) σχεδιάζεται και εκτελείται στο πλαίσιο σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών βάσει προσέγγισης «επιμερισμένης διαχείρισης».

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ευθυγραμμίζεται στενά με τις συστάσεις και τις εκθέσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΚΤ+ χρηματοδοτεί την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων —βασικού στοιχείου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου— μέσω δράσεων στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, αλλά και της κοινωνικής ένταξης.

Θεματικές συγκεντρώσεις

Στο πλαίσιο των θεματικών συγκεντρώσεων, η ΕΕ είναι σε θέση να στοχεύει συγκεκριμένες ανάγκες σε ενωσιακό επίπεδο. Οι πόροι υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν στη συνέχεια να συγκεντρωθούν σ’ αυτούς τους τομείς.

  • Οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) έχει ενσωματωθεί στο ΕΚΤ+ για την παροχή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας. Όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαθέσουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για τον σκοπό αυτόν.
  • Η ανεργία των νέων παραμένει σταθερά υψηλή μετά την οικονομική κρίση του 2008, σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν κατάλληλο τμήμα των πόρων τους από το ΕΚΤ+ υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για τους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) για τα έτη 2017-2019 θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ στη νεολαία.
  • Τα επίπεδα παιδικής φτώχειας παραμένουν απαράδεκτα υψηλά και αυξάνονται περαιτέρω ως αποτέλεσμα της έξαρσης της νόσου COVID-19. Το ΕΚΤ+ απαιτεί από τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την παιδική φτώχεια να διαθέσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για την εφαρμογή μέτρων για τη μείωσή της. Όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν κατάλληλο ποσό για τον σκοπό αυτόν.
  • Οι ικανότητες των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του ΕΚΤ+ και των πολιτικών που στηρίζει το Ταμείο. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν κατάλληλο ποσό για την ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ειδική ανά χώρα σύσταση (CSR) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον τομέα αυτόν θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 0,25 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης για τον σκοπό αυτόν.

Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν το ΕΚΤ+ για να αντιμετωπίσουν την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19. Το Ταμείο θα στηρίξει την πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη της ΕΕ από την κρίση, προωθώντας τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας, δεξιότητες και υπηρεσίες.

 

 

Latest News