Навигационна пътека

РАБОТА с нас

РАБОТА с нас

EuropeAid отпуска безвъзмездни средства и възлага обществени поръчки с цел изпълнение на проекти или дейности, които са свързани с програмите на ЕС за външна помощ. Тази страница съдържа подробна информация за планирано финансиране, процедури и бенефициенти.

Последна актуализация: 17/02/2012 | Начало на страницата