• Podujatia

Články s novinkami


<< Späť na zoznam noviniek

Aký je súvis medzi tým, kde ste sa narodili, a tým, kde pracujete?

Sú veci, ktoré nedokážeme ovplyvniť: patrí medzi ne miesto, kde sme sa narodili, či rodisko našich rodičov. Je preto zaujímavé pozrieť sa na to, ako tieto dva faktory môžu ovplyvniť naše kariérne možnosti. Práve tejto otázke sa venuje najnovší prehľad politiky nadácie Eurofound.
Picture

 

V štúdii sa skúma, ako môže cudzinecký pôvod (t. j. keď niekto pochádza z inej krajiny) vplývať na pracovné vyhliadky. Tento prieskum sa osobitne zameriava na dva typy zahraničných pracovníkov:

 

  • migrantov prvej generácie (t. j. na ľudí, ktorí sa narodili mimo krajiny, kde žijú, pričom ich rodičia sa tiež narodili mimo tejto krajiny),

  • migrantov druhej generácie (t. j. na ľudí, ktorí sa narodili v krajine, kde žijú, no ich rodičia sa narodili mimo tejto krajiny).

 

Štúdia vychádza z údajov Európskeho prieskumu pracovných podmienok – European Working Conditions Survey z roku 2015 a ponúka tieto hlavné zistenia:

 

  • To, kde ste sa narodili alebo kde sa narodili vaši rodičia, môže ovplyvniť váš pracovný život v mnohých smeroch. Môže sa to napríklad prejaviť na vyhliadkach na zamestnanie, druhoch pracovných miest, ktoré získate, ako aj na pracovných podmienkach.

  • Migranti prvej generácie si z hľadiska zamestnanosti vedú dobre. Takmer v polovici členských štátov EÚ je miera zamestnanosti týchto migrantov vyššia v porovnaní s domácim obyvateľstvom (je však potrebné poznamenať, že väčšina z nich prišla do novej krajiny za prácou).

  • Pokiaľ ide o hľadanie práce, migranti druhej generácie v EÚ nemajú problém – miera ich zamestnanosti je najvyššia v celej EÚ. V prípade migrantov druhej generácie sa takisto ukazuje dobrá integrácia do trhu práce.

  • Je väčšia pravdepodobnosť, že migranti prvej generácie získajú prácu ako pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci (napr. vrátnik, údržbár, kuriér, upratovač).

  • Migranti druhej generácie sa s vyššou pravdepodobnosťou uplatnia na vysokokvalifikovaných pracovných miestach s dobrým platom.

  • Migranti majú občas problém nájsť si prácu, ktorá by zodpovedala ich vzdelaniu. Hlavnými príčinami sú jazykové prekážky a chýbajúce uznávanie zručností a kvalifikácií získaných v inej krajine. K riešeniu tohto problému prispievajú nástroje ako európsky kvalifikačný rámec.

  • Migranti častejšie než domáci pracovníci poukazujú na diskrimináciu a rodovú nerovnosť, keď sa s takouto skúsenosťou stretnú. Je to oblasť, v ktorej sa o zlepšenie usilujú iniciatívy ako Európsky pilier sociálnych práv.

 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ, ktorá poskytuje poznatky na pomoc pri rozvoji lepšej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou.

 

Súvisiace odkazy:

Prehľad politiky How your birthplace affects your workplace (Súvis medzi rodiskom a pracovným uplatnením)

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

27/01/2020

<< Späť na zoznam noviniek
 
vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.